خوب ها رد میشوند | اَلَکچی

چاقی چیست؟

اگر دکترها به شما بگویند که چاق هستید، به این خاطر نیست که سعی در ناراحت کردنتان دارند. بلکه آن‌ها از یک عبارت مشخص پزشکی – یعنی چاقی- استفاده می‌کنند تا با شما در مورد وزنتان صحبت کنند.

مزایای فکری یوگا

البته هیچ تمرینی وجود ندارد که بتواند بهداشت ذهنی شما از جمله حالت عصبی و افسردگی را درمان کند و شاید گفتن این جمله چندان مطلوب شما نباشد که تنها تمرین های ذهنی و فکری است که بتواند آسیب های فکری و ذهنی شما را درمان کند.